منوی ناوبری برگه ها

جدید

جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۳ سخنران : یوسفی اشکوری مکان : دانشگاه تورنتو کانادا تاریخ...

بیشتر بخوانید

جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۲ سخنران : یوسفی اشکوری مکان : دانشگاه تورنتو کانادا تاریخ...

بیشتر بخوانید

جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۱ سخنران : یوسفی اشکوری مکان : دانشگاه تورنتو کانادا تاریخ...

بیشتر بخوانید

نقشِ عزت‌الله سحابی در نواندیشی‌‌ی دینی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : نقشِ عزت‌الله سحابی در نواندیشی‌‌ی دینی سخنران : یوسفی اشکوری شرح : گفتگو با تلویزیون رسا...

بیشتر بخوانید

نقشِ دکتر شریعتی‌ در بسیجِ نیرو‌ها

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : نقشِ دکتر شریعتی‌ در بسیجِ نیرو‌ها سخنران : یوسفی اشکوری شرح : گفتگو با تلویزیون رسا مناسبت...

بیشتر بخوانید

پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۶

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۶ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی سقف شیشه‌ای...

بیشتر بخوانید

پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۵

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۵ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی سقف شیشه‌ای...

بیشتر بخوانید

پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۴

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۴ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی سقف شیشه‌ای...

بیشتر بخوانید

پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۳ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی سقف شیشه‌ای...

بیشتر بخوانید

پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : پروژه‌ی نواندیشی‌ی دینی / پرسش و پاسخ ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی سقف شیشه‌ای...

بیشتر بخوانید