منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۵

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۵ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۴ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۲۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۲ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش پانزدهم / جلسه‌ی پایانی دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۴

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۴ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۴ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۲۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۲ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش چهاردهم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۳ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۷ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۲ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش سیزدهم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۲ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۴ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۳۱ / فروردین / ۱۳۹۲ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش دوازدهم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۱ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۴ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۰ / فروردین / ۱۳۹۲ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش یازدهم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۰

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۱۰ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۶.۶ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۳ / فروردین / ۱۳۹۲ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش دهم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۹

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۹ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۸.۵ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۲۶ / اسفند / ۱۳۹۱ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش نهم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۸

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۸ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۶ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۹ / اسفند / ۱۳۹۱ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش هشتم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۷

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۷ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۵.۱ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۲ / اسفند / ۱۳۹۱ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش هفتم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید

میراثِ فکری‌ی شریعتی ۶

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سروش دباغ میراثِ فکری‌ی شریعتی ۶ سخنران : سروش دباغ حجم فایل : حدود ۱۳ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۵ / اسفند / ۱۳۹۱ موضوع : بررسی‌ی انتقادی‌ی زندگی و افکارِ شریعتی مکان : تورنتو ـ کانادا بخش ششم دریافت متن سخنرانی هنوز منتشر نشده...

بیشتر بخوانید