منوی ناوبری برگه ها

جدید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۳

ارسال شده در تاریخ 1394/01/30

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۳ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۲

ارسال شده در تاریخ 1394/01/30

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۱

ارسال شده در تاریخ 1394/01/07

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۱ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۳

ارسال شده در تاریخ 1393/12/09

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۳ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونی پرتوِ نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۲

ارسال شده در تاریخ 1393/12/01

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونی پرتوِ نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۱

ارسال شده در تاریخ 1393/11/24

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۱ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونی پرتوِ نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۳

ارسال شده در تاریخ 1393/11/19

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۳ سخنران : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ تاریخ...

بیشتر بخوانید

جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۲

ارسال شده در تاریخ 1393/11/19

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۲ سخنران : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ تاریخ...

بیشتر بخوانید

جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۱

ارسال شده در تاریخ 1393/11/19

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۱ سخنران : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ تاریخ...

بیشتر بخوانید

جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۳

ارسال شده در تاریخ 1393/11/18

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در ایران ۳ سخنران : یوسفی اشکوری مکان : دانشگاه تورنتو کانادا تاریخ...

بیشتر بخوانید