منوی ناوبری برگه ها

جدید

اسلامِ دُگماتیسم، انطباقی، تطبیقی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : اسلامِ دُگماتیسم، انطباقی، تطبیقی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۰ موضوع : اسلام در...

بیشتر بخوانید

استراتژیِ امروزِ ما چیست؟

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : استراتژیِ امروزِ ما چیست؟ نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۹ موضوع : استراتژی خطِ...

بیشتر بخوانید

شریعتی‌شناسی در این بحران؟!

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : شریعتی‌شناسی در این بحران؟! نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۸ موضوع : ضرورتِ شناختِ...

بیشتر بخوانید

نوشریعتی، در قرنِ ۲۱

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : نوشریعتی، در قرنِ ۲۱ نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۷ موضوع : نوشریعتی دریافت فایل...

بیشتر بخوانید

کتاب‌های کاوس کیانی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/25

۱۰ کتاب کتاب‌های کاوس کیانی فهرست کتاب : دخترم! مذهبِ خداگونگی طرحِ هندسیِ مکتب خدا، در نگاهِ شریعتی شریعتی به زبانِ ساده آرمانِ...

بیشتر بخوانید

سکولارِ فلسفی، سیاسی، حکومتی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/25

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : سکولارِ فلسفی، سیاسی، حکومتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۶ موضوع : سکولاریسم در...

بیشتر بخوانید

معاد، در نگاهِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/25

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : معاد، در نگاهِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۵ موضوع : ــــــــــ دریافت...

بیشتر بخوانید

اشکالاتِ خطِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/24

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : اشکالاتِ خطِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۴ موضوع : کوتاهی پیروان شریعتی...

بیشتر بخوانید

استراتژیِ شریعتی و استراتژیِ ما

ارسال شده در تاریخ 1398/06/24

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : استراتژیِ شریعتی و استراتژیِ ما نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۳ موضوع : پروژه...

بیشتر بخوانید

جایگاهِ گفتمانِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/24

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : جایگاهِ گفتمانِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۲ موضوع : ــــــــــ دریافت...

بیشتر بخوانید