منوی ناوبری برگه ها

جدید

هاشمی : تدبیر یا تقدیر؟

تقی رحمانی

 

تقی رحمانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی

 

نویسنده : تقی رحمانی

 

موضوع : ـــــ

 
 

در قلمرو سیاست مشخص خواهد شد که هاشمی حرکت در مورد باز گشت مهدی هاشمی را زود انجام داد یا دیر؟
اما می توان دید که او تصمیم به حرکت جدیدی گرفته است ؛ گامی معنی دار که بر خلاف میل اوست ؛ اما تدبیر چنین اقضا کرده است.
 
نظامی که با دست ؛ جان و به قیمت جان دیگران پروده است در چشم ترش می شکند و با وجود تاخیرزمانی تصمیم به شفاف سازی فاصله خود با سیاست حاکم گرفته است. اما حقیقت ماجرا چیست؟
هاشمی را تمایل آن بود که در مقایسه با احمدی نژاد؛ موسوی رئیس جمهور شود. پس دانشگاه آزاد تمام قد به حما یت از موسوی پرداخت .در نتیجه وی در این مرحله با خواسته اقشار متوسط هم سو شد .البته با تحلیل مخصوص به خود. اما کشتی بان راسیاست دیگر بود . هاشمی تلاش کرد که بر تدبیر کشتی بان فائق آید. پس در آن نماز جمعه معروف بازبه خواسته مردم نزدیک شد. ولی روزگارتقدیر دیگر آورد. او که می پنداشت درست بر سنگلاخ سیاست ایران قدم می گذارد در برابر فشار؛ تاازدست دادن مقام ریاست مجلس خبرگان رفت . اما به روش خود بر خواسته ها یش پافشاری کرد.البته سبک رفتار هاشمی با مواضع خاتمی و به خصوص کروبی و موسوی رهبران جنبش سبزمتفاوت است.
اعلام موضع آخر او که امکان بازی برد- برد باغرب از میان رفته است، در حقیقت هم به سکاندار سیاست در ایران نقد وارد کرد و هم مواضع خود را به جهان اعلام کرد که چه می خواهد و به نظام نیزنظر خود را اعلام نمود.در این خطاب وی به روحانیون و دیگر مقامات نظام هشدار داد که اوضاع را چگونه می بیند.
 
 
اما چرا مهدی هاشمی آمد؟
 
دو هم رزم جوان جبهه ؛زمانی که سودا و امکان نقش آفرینی در جای پدران شان را یافتند ، پدران را هم به کشمکش رساندند.
تقدیرچنین شد که مهدی شعار الهی بمیری رهبری را نبینی را نصیب دوست قدیمی خود ببیند و خویش را در مقام مخالفی که تا مقام وابستگی به سرویس های خارجی متهم شود. البته که روز گار غریب تر شد و باز بیشترخواهد شد.
هاشمی می داند که وقت چندانی ندارد. پس باید سیاست خود را مطرح کند. اما به زمینه سازی نیاز دارد. باید مهدی به ایران باز گردد تا ثابت شود که هاشمی در خط نظام است و در رابطه با خارج نیست.
هم چنین او به مبارزات مردم احترام می گذارد و همدلی به سبک خود می کند. فائزه جوان به پدر گفته است که هاله سحابی در آن شب سخت چگونه دفن شد. دختری که زمانی باید به تحلیل پدر گوش می کرد الان خود در رفتار پدر تا حدی موثر است. حال که مهدی هم در زندان است ، هاشمی می تواند به نقد رفتار حکومت بپردازد و در انتظار بنشیند تا در موقع لازم موضع بگیرد .
 
او را نظر بر این است که اعلام کند که باید انتخاباتی آزاد در حد توان نظام داشت و رای واقعی خوانده شود ؛ نه این که نتیجه اعلام شود و قابل قبول نباشد. همان طورکه از آرای خاتمی در ۲ خرداد صیا نت کرد.
هاشمی پنهان نمی کند که تمایل به آن دارد که زندانیان دوره انتخابات آزاد شوند وهم پیام گفتگو به غرب بفرستد. فضای تدریجی در حد توان حاکمیت باز کند و دل روحانیون سنتی را به دست آورد و منادی هم گرایی جناحهای داخل حکومت شود.
 
هاشمی می داند که بخش مهمی از فرماندهی سپاه و پسر قدرتمند دوست دیرینه اش بر سیاست های کلان تاثیری مخرب دارند. در نتیجه ماجراجویی برخی از فرماندهان سپاه در حمله پیش گیرانه در برابر اسرائیل او را حساس تر کرده است . پس باید او آرایش خود را سامان دهد تا مانع از حمله پیش دستانه و حتی مانع از آن شود که سیا ست معمول ادامه یابد. تاکید بر اجرای قانون اساسی واعلام تنش زدایی با جهان و انتخابات آزاد در چهار چوب نظام را باید اعلام موضع او دانست که با تکرار آن در صدد جمع کردن و مجاب کردن افراد و جریان های داخل نظام است تا به تحلیل هاشمی برسند و با اعلام مخالفت با روال معمول به رهبری فشار آورند که به خواسته های مزبور تن دهد.
 
حالا هاشمی سه رقیب دارد:
۱- احمدی نژاد که ضعیف شده است.
۲- مجتبی فرزند رهبری و
۳- بخشی ازسپاه که قدرت مند مانده اند .
 
هاشمی میتواند بعد ادعا کند که اگر پسر او مصون نیست ؛ پس آقا مجتبی هم نباید باشد . باید منتظر بود و دید که از دوست قدیمی و جوان مهدی هاشمی مطالب بیشتر وپر سر وصداتری افشا می شود تا باعث محدود شدن قدرت وی در بیت شود . در عوض نقش حا میان هاشمی در بیت زیاد تر شود.
اما رقیب اصلی بخشی از فرمانده هان سپاه هستند . هاشمی دیر به نقش قدرتمند سپاه پی برد . راهبرد او کنترل سیا ست های رهبری است کاری که در تمام دو دهه کرد اما از سال ۱۳۷۶ از آن باز ماند .
بی گمان او همین روال را ادامه می دهد تا رهبری را به اجرای سیاست خود مجاب کند. این ویژگی هاشمی بوده است که در نقش دوم نفر اول باشد . هاشمی سودای کسب مقام رهبری ندارد. همین ویژگی قدرت او را در میان مخالفان سیا ست های موجود در درون نظام بیشتر کرده طوری که ناطق نوری که روزگاری در کنار هاشمی نبود به وی متوسل می شود . دیگرافراد و جریان های نظام به مرور زمان از رهبری همین را خواهند خواست. در نتیجه وزنه هاشمی قدرت مند می شود. آنگاه خواهد توانست سیاست خود را پیش ببرد.
شکست و موفقیت این برنامه چندان قطعی نیست . چرا که خلاصه از او سنی گذشته ولی در عین حال از اعتباری برخودار است که شکننده است واما می تواند روی آن مانور دهد .
اما هاشمی نباید کاندیدای ریاست جمهوری شود . چون در این صورت او بازنده از قبل خواهد بود. اما هاشمی فضا ساز می تواند موفق تر عمل کند .
نباید فراموش کرد که مقام ریاست جمهوری هاشمی رقابت مستقیم با رهبری و بیت قلمداد خواهد شد و نقض غرض اهداف هاشمی خواهد بود.
 
جامعه محوری و نیاز آن
 
نباید فراموش کرد که هر اقدامی که ایران را از حمله و جنگ دور کند اقدامی مناسب است . هر فضایی که به نفع دموکراسی گشوده شود می تواند باشد. مواضع هاشمی در برخورد با سه مانع مزبور با هر هدفی – به شرط تیزهوشی دموکراسی خواهان- به نفع آزادی است. البته اگر جامعه محور باشیم وبه دنبال حفظ ایران و تحکیم نهاد های مدنی باشیم . چون ما به فضای باز برای قدرت مند کردن جامعه مدنی نیاز داریم.
باید دید که آیا زمانه به نفع چه کسی و سیا ستی در جریان است . تجربه می گوید که دمو کراسی خواهان با برآورد توان خود بایستی مراحل را با تلاش و کوشش برای آزادی طی کنند تا در زمین مخالف بازی نکنند . تاریخ معاصر از این نوع بازی خاطراتی تلخ دارد که دموکرات ها را تبدیل به مرغ عروسی عزا کرده است .
نباید فراموش کرد خواسته مشخص و قابل دست رس، از خواسته بزرگ دوراز دست رس بهتر است چون مردم را امیدوار می کند. اگر چه سیا ست مدار صادق را به سختی می اندازد. چرا که باید کاری کند که انجام آن برایش ساده نیست.اما اگر ملاک دمو کراسی و جامعه مدنی باشد آنگاه می شود رفتار خود را توضیح داد .هر سختی را باید به قیمت قدرت مند شدن جامعه مدنی پذ یرفت.

 

ملت ایران در شرایط خوبی نیست. باید دید که آیا بازی گران میدان در هر دسته و موقعیتی که قرار دارند، می توانند کاری کنند که ایران ویران تر نشود و به سوی دموکراسی برود. هر کس و جریانی با هر مرامی اگر این دو هدف را می خواهد ؛ باید بازی گران اصلی قدرت در ایران را بشناسد و تلاش کند که در این بازی درست رفتار کند.
تا ایران بماند و به سوی آبادانی برودو نم نمک آزادی پایداررا تجربه کند.

 

 

تاریخ انتشار : ۰۰ / مهر / ۱۳۹۱

منبع : سایت ملی – مذهبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ویرایش : شروین ۰ بارedit
Print Friendly, PDF & Email

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + هفده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.